Αφορά στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης βιβλιοθηκών.
• Η σημασία της διοίκησης στο χώρο των βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης
• Διοικητικά επίπεδα, διοικητικές λειτουργίες, ρόλοι και διοικητικές ικανότητες
• Επισκόπηση της εξέλιξης της διοικητικής σκέψης
• Στρατηγική διοίκηση βιβλιοθηκών
Σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, πρόβλεψη και εκπόνηση πολιτικής
• Σύγχρονες διοικητικές θεωρίες (π.χ. TQM, MBO, κ.ά.) 
• Αλλαγή, διαχείριση της αλλαγής και αντίσταση στην αλλαγή
Μάρκετινγκ υπηρεσιών πληροφόρησης
Οργάνωση 
• Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων στις βιβλιοθήκες
(Εκπαίδευση επιμόρφωση βιβλιοθηκονόμων- Ηγεσία - Υποκίνηση και απόδοση – Προσλήψεις 
- Αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού) 
• Επιχειρησιακή ηθική στις βιβλιοθήκες και Επικοινωνία
• Πνευματικά δικαιώματα και βιβλιοθήκες
Έλεγχος και αποτίμηση – Προϋπολογισμοί και BusinessPlans
• Διαχείριση χώρων, διαχείριση κρίσεων, διαχείριση καταστροφών
Εργαστήριο:
Κατάρτιση σχεδιαστικών πλάνων, SWOTanalysis, PESTanalysis, SEPTEMBERanalysis και μελέτη περιπτώσεων στις ελληνικές βιβλιοθήκες.
Ανάθεση για παρουσίαση στην τάξη συγκεκριμένων περιπτώσεων σε ομάδα φοιτητών με στόχο τη συζήτηση πάνω σε μεθόδους ανάλυσης των προβλημάτων και στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων