ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

 

 

 

Βιβλιοθήκες και Κοινωνία

 

Κωδικός: 1001

Προαπαιτούμενο:

Εξάμηνο: Α'

Τίτλος: Βιβλιοθήκες και Κοινωνία
Διάρκεια: 15 εβδομάδες

Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας:

Θεωρία: 4

Εργαστήριο: 0

Δ/Μ: 5

Επίπεδο μαθήματος: Ειδικότητας Υποδομής

Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα: Ελληνικά

Διδάσκοντες: Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Καθηγητής Εφαρμογών

 

Οργάνωση του Μαθήματος

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους νέους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στην επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης. Επίσης να συνδέσει τις βιβλιοθήκες με την κοινωνία και το ρόλο τους στο κοινωνικό σύνολο.

 

Στόχοι:

 • Να παρουσιάσει την ιστορία των βιβλιοθηκών.
 • Να παρουσιάσει έννοιες, προβληματισμούς και τις εξελίξεις σχετικά με την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας.
 • Να παρουσιάσει και να αναλύσει τα είδη των βιβλιοθηκών.
 • Να κάνει γνωστές τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου και του επιστήμονα της πληροφόρησης.
 • Να εισαγάγει και να παρουσιάσει τις νέες τεχνολογίες, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα συστήματα πληροφόρησης, και τις καινοτόμες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών τόσο στο περιβάλλον μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, κέντρο πληροφόρησης όσο και στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας.
 • Να παρουσιάσει νέα είδη βιβλιοθηκών και κέντρων οργάνωσης της γνώσης όπως π.χ. Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Πύλες (Portal), Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες, Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης, Ψηφιοποίηση Υλικού, κλπ.

 

Περιεχόμενο:

Ιστορία Βιβλιοθηκών. Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία. Το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου. Βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση, Δεοντολογία, Χαρακτηριστικά του επαγγέλματος. Επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί. Εθνικές Βιβλιοθήκες, Δημόσιες, Λαϊκές, Δημοτικές βιβλιοθήκες. Ακαδημαϊκές, Σχολικές και Ειδικές Βιβλιοθήκες. Οι Βιβλιοθήκες και ο ρόλος του Βιβλιοθηκονόμου στην Ελλάδα σήμερα. Εισαγωγή και παρουσίαση των νέων τεχνολογιών, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα συστήματα πληροφόρησης, και τις καινοτόμες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών τόσο στο περιβάλλον μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, κέντρο πληροφόρησης όσο και στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας. Εισαγωγή και παρουσίαση των νέων τεχνολογιών, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα συστήματα πληροφόρησης, και τις καινοτόμες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών τόσο στο περιβάλλον μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, κέντρο πληροφόρησης όσο και στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας.

 

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Οι στόχοι του μαθήματος θα επιτευχθούν με διαλέξεις, ασκήσεις, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ανάθεση εργασιών και ενασχόληση του φοιτητή με τα θέματα και ενότητες του μαθήματος

 

Εργαστηριακή Υποδομή:

 • Βιντεοπροβολέας
 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

 

Τρόποι Αξιολόγησης:

 • 100% Τελική εξέταση
 • Εργασίες
 • Μικρές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

 

Βιβλιογραφία:

 1. Bowman, J. H. (2003) Essential Cataloguing, London: Facet Publishing.
 2. Brophy, P. (2007) The Library in the Twenty-first Century, 2nd. ed., London: Facet Publishing.
 3. Cassell, K. A. and Hiremath, U. (2006) Reference and Information Services in the 21st Century: an introduction, London: Facet Publishing.
 4. Chapman, L. (2004) Managing Acquisitions in Library and Information Services, Revised ed., London: Facet Publishing. Chowdhury, G. G. and Chowdhury, S. (2007) Organizing Information, London: Facet Publishing.
 5. Dearney J & Feather J. (2001). «The wired world: an introduction to the theory and practice of the information world». London: Library Association Publishing.
 6. Deegan, M. and Tanner, S. (2001) Digital Futures: strategies for the information age, London: Facet Publishing.
 7. Dordick, H.S. and Wang, G. (1993). «Information Society: A Retrospective View». Newbury Park, CA: Sage Publications.
 8. F W Lancaster (2003) Indexing and Abstracting in Theory and Practice, 3rd ed., London: Facet Publishing.
 9. Foskett, A. C. (1996) The Subject Approach to Information, 5th ed., London: Facet Publishing.

10. Gorman, G. E. ed. (2002) The digital factor in information and library services: International Yearbook of Library and Information Management 2002-2003, London: Facet Publishing.

11. Heap, N, Thomas, R. Einon, G., Mason, R. and H. Mackay eds. (1995). «Information technology and society: A reader». Thousand Oaks, CA: Sage.

12. Rowley, J. E. (1998) The Electronic Library, 4th ed. of Computers for Libraries, London: Facet Publishing.

13. Totterdell, A. (2005). Introduction to Library and Information Work, London: Facet Publishing.

14. Μπώκος, Γ. Δ. (2001). Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφόρησης. Αθήνα: Παπασωτηρίου.

15. Μπώκος, Γ. Δ. (2002). Τεχνολογία και πληροφόρηση: από τη διαχείριση του βιβλίου στη διαχείριση της γνώσης. Αθήνα: Παπασωτηρίου.

 

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων:

 

Εβδομάδα

Θέμα

1

 

Εισαγωγή στην Επιστήμη. Ιστορία Βιβλιοθηκών, έννοιες, προβληματισμοί και εξελίξεις σχετικά με την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας. Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία. Παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον των βιβλιοθηκών.

2

 

Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία. Παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον των βιβλιοθηκών.

3

 

Το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου. Οι αρχές και οι κανόνες Δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου και του επιστήμονα της πληροφόρησης. Χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του βιβλιοθηκονόμου

 

4

 

Βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση, Επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί

5

 

Μελέτη της κοινότητας που εξυπηρετεί μια βιβλιοθήκη, κέντρο τεκμηρίωσης, αρχείο, μουσείο, πολιτιστικός οργανισμός

6

 

Τα είδη των βιβλιοθηκών: Εθνικές Βιβλιοθήκες

7

 

Λαϊκές Βιβλιοθήκες (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Παιδικές), Βιβλιοθήκες Φυλακών.

8

 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

9

 

Σχολικές Βιβλιοθήκες

10

 

Ειδικές Βιβλιοθήκες (Κυβερνητικές, Ερευνητικών Κέντρων, Βιομηχανιών, Νοσοκομείων, Βιβλιοθήκες για ΑΜΕΑ, κ.λπ.).

11

 

Οι Βιβλιοθήκες και ο ρόλος του Βιβλιοθηκονόμου στην Ελλάδα σήμερα. Τάσεις και προοπτικές.

12

 

Εισαγωγή και παρουσίαση των νέων τεχνολογιών και των τεχνολογικών εξελίξεων στο περιβάλλον μιας βιβλιοθήκης, κέντρου τεκμηρίωσης, κ.λπ. Παρουσίαση συστημάτων πληροφόρησης.

13

 

Καινοτόμες εφαρμογές σε βιβλιοθήκες και μουσεία. Η εξέλιξη της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας σε συνάρτηση των τεχνολογικών, κοινωνικών και οικονομικών «ανακατατάξεων».

14

 

Τα «νέα» είδη βιβλιοθηκών. Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης, Ψηφιοποίηση Υλικού, ο ρόλος του Web, Web 2.0, κλπ.

15

 

Εισαγωγή στις Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Πύλες (Portal), Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες, Ιδρυματικά Αποθετήρια, Ψηφιακές συλλογές, κ.λπ.

16

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

 

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Καθηγητής Εφαρμογών