Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην επιστήμη της Ρομποτικής
 • Περιγραφή θέσης και προσανατολισμού στερεού σώματος στον χώρο
 • Κινηματική ανάλυση ρομποτικού συστήματος
 • Σχεδίαση τροχιάς
 • Δυναμική μελέτη ρομπότ
 • Έλεγχος κίνησης ρομπότ
 • Έλεγχος αλληλεπίδρασης του ρομπότ με το περιβάλλον και τον άνθρωπο
 • Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού για έλεγχο ρομπότ

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Δουλγέρη Ζωή, "Ρομποτική Κινηματική, δυναμική και έλεγχος αρθρωτών βραχιόνων" Εκδότης: Κριτική, ISBN 978-960-218-502-5, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11768
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. John J. Craig, "Εισαγωγή στη ρομποτική" Εκδότης: Τζιόλα, ISBN: 9604181602
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo. ``Robotics - Modelling, Planning and Control''. Springer-Verlag London, 2009. ISBN: 978-1-84628-641-4
 2. Christian Ott, ``Cartesian Impedance Control of Redundant and Flexible-Joint Robots''. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. eBook ISBN: 978-3-540-69255-3
 3. Richard M. Murray, ``A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation''. ISBN-10: 0849379814
 4. Jason M. O’Kane, ``A Gentle Introduction to ROS''. University of South Carolina, Department of Computer Science and Engineering, ISBN: 978-14-92143-23-9