Στόχος της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στην εφαρμοσμένη ψυχολογία είναι η εμπεριστατωμένη μελέτη ψυχολογικού ερευνητικού θέματος που δύναται να αφορά άμεσα ή έμμεσα στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στην  εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική μέθοδο για την εμπειρική μελέτη των ψυχολογικών φαινομένων που έχουν ως επίκεντρο την πρώιμη παιδική ηλικία.  
Η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας, δηλαδή τη μελέτη ερευνητικού ερωτήματος ή υπόθεσης ψυχολογικού ενδιαφέροντος με την εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου και με τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων ή ανάλογων τεχνικών.