Η πτυχιακή εργασία με θέμα την «Εικαστικές Τέχνες: θεωρία και πράξη» αποσκοπεί να συμβάλλει στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών-τριών, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις τεχνικές και τα μέσα των εικαστικών τεχνών για την αξιοποίησή τους σε εικαστικές ή/και διεπιστημονικές δραστηριότητες με παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας. Το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας σχετίζεται με τη διερεύνηση των εικαστικών σταδίων του παιδιού με έμφαση στην πρώιμη παιδική ηλικία. Επίσης, αντικείμενο έρευνας στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί η διαμεσικότητα και διεπιστημονικότητα των εικαστικών τεχνών στη σύγχρονη συνθήκη. Η σύνδεση ή/και σύνθεση των παραδοσιακών μέσων και τεχνικών (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές) με νέα μέσα και νέες τεχνολογίες, καθώς και η  διεπιστημονική προσέγγιση μπορούν να αποτελέσουν ζητούμενο σε εικαστικές δραστηριότητες που φιλοδοξούν να μεταδώσουν σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας μία πολύπλευρη –αν όχι ολιστική– δημιουργική εμπειρία που να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα και τις ανάγκες της εποχής τους