Ο σκοπός της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας σε θέματα της «Ελληνικής Γλώσσας» είναι διττός. Από τη μια οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να οργανώσουν μία έρευνα ακολουθώντας όλα τα σχετικά στάδια (καθορισμός ερευνητικού ερωτήματος, αναζήτηση και επισκόπηση σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, επιλογή είδους έρευνας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη ακαδημαϊκών πρακτικών γραμματισμού) και από την άλλη να αντιληφθούν ότι η διερεύνηση ζητημάτων της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τη γλωσσική αγωγή και τον γραμματισμό για παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας προϋποθέτει την πλαισίωση των εξής βασικών παραμέτρων: (α) πώς περιγράφεται η γλώσσα και ο γραμματισμός, (β) τι γλωσσικές δεξιότητες θεωρείται ότι (πρέπει να) έχουν τα παιδιά ανάλογα με τα διάφορα ηλικιακά στάδια και (γ) πώς θα οργανωθεί η γλωσσοδιδακτική διαδικασία (ποιοι γλωσσικοί στόχοι και ποιες μέθοδοι αγωγής και εκπαίδευσης θα επιλεχθούν).