Γενικός στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να δώσει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/τές να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις που διδάχτηκαν.

Ειδικότεροι στόχοι της πτυχιακής εργασίας που εκπονούνται στη θεματική περιοχή «Ζητήματα Σχολικής & Συμβουλευτικής Ψυχολογίας-Εφαρμογές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» αφορούν στην παροχή ευκαιριών στις/στους φοιτήτριες/τές ώστε:

(α) να ειδικευτούν ακόμη περισσότερο στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή, εμβαθύνοντας σε συσσωρευμένη γνώση, συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές και αναπτύσσοντας την προσωπική τους άποψη πάνω στο θέμα που διαπραγματεύονται,

(β) να δώσουν περαιτέρω έμφαση σε έναν τομέα δικής τους προτίμησης και δικών τους ενδιαφερόντων και

(γ) να ασκηθούν στην πράξη της εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες έρευνας και συγγραφής.

Η θεματική περιοχή «Ζητήματα Σχολικής & Συμβουλευτικής Ψυχολογίας-Εφαρμογές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» αφορά σε ζητήματα (τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης) που απασχολούν παιδιά, γονείς, παιδαγωγούς και γενικότερα επαγγελματίας στο χώρο της Αγωγής της Πρώιμης Παιδική Ηλικίας, αλλά και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και θέματα δεοντολογίας και επαγγελματισμού.