Η πτυχιακή εργασία σε ποικιλία θεμάτων σχετικών με τη θεματολογία «Παιδαγωγικές προεκτάσεις της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην αγωγή» αποσκοπεί στο να ενεργοποιήσει στους φοιτητές τη λογική της καινοτόμας δραστηριοποίησης ως προς τη διαχείριση του πλαισίου της αγωγής και φροντίδας παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας, να τους αναπτύξει τον κριτική τρόπο προσέγγισης στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη μαθησιακή διαδικασία και να τους καταστήσει ικανούς σε πρακτικές αξιοποίησης της αναδυόμενης ικανότητας «χρήσης της τεχνολογίας» σε ζητήματα ενίσχυσης του μαθησιακού αποτελέσματος. Παράλληλα τους μυεί στην προσπέλαση της σχετικής βιβλιογραφίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα θέματα μπορεί να σχετίζονται με τη μελέτη ψηφιακών εργαλείων στη μάθηση, την ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών, το σχεδιασμό και εφαρμογή παρεμβάσεων, την παρατήρηση και κριτική ανάλυση περιπτώσεων, την ανίχνευση στάσεων παιδαγωγών και γονέων, την κατασκευή και μελέτη παιδαγωγικού υλικού κλπ.