1 – Εισαγωγή στην σχεδίαση ελεγκτών

     1.1 Βασικές προδιαγραφές στο πεδίο του χρόνου

     1.2 Τύποι ελεγκτών-αντισταθμιστών

     1.3 Κατηγορίες προβλημάτων ελέγχου

     1.4 Διαγράμματα βαθμίδων κλειστού βρόχου με διάφορες εισόδους

     1.5 Επίδραση διαταραχών, θορύβου και συναρτήσεις ευαισθησίας


2 – Βασικά εργαλεία σχεδίασης

     2.1  Γεωμετρικός τόπος ριζών

     2.2. Διαγράμματα Bode


3 – Σχεδίαση με τόπο ριζών

     3.1 Eλεγκτές-αντισταθμιστές προπορείας/καθυστέρησης φάσης

     3.2 Eλεγκτές-αντισταθμιστές  δύο όρων (PI,PD)

     3.3 Eλεγκτές-αντισταθμιστές  τριών όρων (PID)


4 – Σχεδίαση στο πεδίο της συχνότητας

     4.1 Βασικές προδιαγραφές στο πεδίο της συχνότητας

     4.2 Eλεγκτές-αντισταθμιστές προπορείας/καθυστέρησης φάσης

     4.3 Eλεγκτές-αντισταθμιστές  δύο όρων (PI,PD)

     4.4 Eλεγκτές-αντισταθμιστές  τριών όρων (PID)


5– Εμπειρική και ημιεμπειρική σχεδίαση

     5.1 Σχεδίαση ελεγκτών τριών όρων (PID) με κανόνες

     Ziegler Nichols, Cohen-Coon, CHR                                                                                                               5.2 Αυτορύθμιση με ηλεκτρονόμο (relay feedback tuning)

6–Ειδικά θέματα σχεδίασης

     6.1 Φίλτρο εγκοπής (Notch filter)

     6.2 Συνδυασμός Notch με PI/PID (ολοκληρωτική δράση)

     6.3 Εναλλακτικές μορφές υλοποίησης  αλγορίθμου τριών όρων

      (παράλληλη, σειριακή, πρακτική)                                                                                                              6.4 Πρακτικοί περιορισμοί και τεχνικές επίλυσης                                                                                         (integrator windup, derivative filter, bumpless transfer)

7– Ελεγκτές με πρόσθετους βαθμούς ελευθερίας

     7.1 Σχεδίαση ελεγκτών δύο βαθμών ελευθερίας (prefilter,cascade)

     7.2 Σχεδίαση τροποποιημένων ελεγκτών με πρόσθετα χαρακτηριστικά


8 – Προσομοίωση και υλοποίηση συστημάτων ελέγχου

     8.1 Υλοποίηση με ενεργά και παθητικά στοιχεία

     8.2 Εφαρμογές σε περιβάλλον MATLAB/SIMULINK με έμφαση σε

      σερβοκινητήρια συστήματα