ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.ΔΙ.Π.

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

HELLENIC REPUBLIC

H.Q.A.

HELLENIC QUALITY ASSURANCE

AND ACCREDITATION AGENCY

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

 

 

Quality Assurance in Higher Education

Course Data Collection Form

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΟΜΒΟΣ ΣΙΝΔΟΥ

57400 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY

SINDOS CAMPUS

57400 SINDOS THESSALONIKI

 


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Μηχανικών

ΤΜΗΜΑ

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

55.8

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

 

4

Ασκήσεις Πράξης

1

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Θεωρία Μετασχηματισμών και Συστημάτων, Ηλεκτρικά Κυκλώματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://moodle.teithe.gr/course/edit.php?id=3452

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει στον φοιτητή Λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην μελέτη και επίλυση προβλημάτων στον τομέα των μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

Να τον τροφοδοτήσει με τις κατάλληλες γνώσεις και τις ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να προσομοιώνει και να επιλύει προβλήματα από τους διάφορους τομείς της επιστήμης του μηχανικού (π.χ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Σήματα και Συστήματα, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, κλπ.).

Να χρησιμοποιεί για τις ανωτέρω διαδικασίες, εκτός της κλασσικής μεθόδου, τα λογισμικά Computer Control (CC) και MATLAB (Simulink).

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στο Matlab και στο Simulink

Δημιουργία σημάτων

Άρτια και περιττά σήματα

Υπολογισμός ισχύος σήματος

Ανάλυση σημάτων με σειρές Fourier

Συχνοτική απόκριση Συναρτήσεων Μεταφοράς

Παραγωγή χρονικών συναρτήσεων – Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων

Προσομοίωση συναρτήσεων

Αναλογικό Σ.Α.Ε. 1ου βαθμού

Αναλογικό Σ.Α.Ε. 2ου βαθμού

Διαγράμματα Βαθμίδων - Απλοποίηση Σ.Α.Ε.

Ψηφιακά Σ.Α.Ε.

Δειγματοληψία

Δημιουργία ψηφιακών σημάτων

Ψηφιακό Σ.Α.Ε. 1ου βαθμού

Ψηφιακό Σ.Α.Ε. 2ου βαθμού

Διόρθωση Αναλογικών Σ.Α.Ε.

Διόρθωση Ψηφιακών Σ.Α.Ε.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Λογισμικό επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle για την κοινοποίηση των ανακοινώσεων, των σημειώσεων και των ασκήσεων του μαθήματος .

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών, ή ανά φοιτητή.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελής Μελέτη

61

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

100

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: Μελέτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος και επίλυση των στοιχείων λειτουργίας του, σύμφωνα με τις μεθόδους μελέτης που εξετάσθηκαν κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Εργασία.

 

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Σημειώσεις για το μάθημα

Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου. Dorf, Richard C., Bishop, Robert2018 .

Θεωρία και προβλήματα στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων. DiStefano, Josheph J., Stubberud, Allen R., Williams, Ivan J.

KJ. ASTROM, B. WΙΤΤENMARK, Computer Controlled Systems. Prentice Hall 1984.

J. d' D'AZZO, C. H. HOUPIS, Linear Control System Analysis and Design. Mc. Graw-Hill 1986.

B.FRIEDLAND, Control System Design. Mc. Graw-Hill 1986.

B.C.KUO, Automatic Control Systems. Prentice-Hall 1987.

R. GAYAKWAD, L. SOKOLOFF, Analog and Digital Control Systems. Prentice Hall 1988.

Norman S. Nise, Control Systems Engineering. Wiley, 2006.

Control System Toolbox, Getting Started Guide, MathWorks, 2014.

Program CC5 Manual.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Βελώνη Αν., Κανδρής Διονύσιος

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Αρχές, Ανάλυση & Ανάπτυξη με Matlab, Simulink & LabVIEW, Φούρλας Γ.

MATLAB για Επιστήμονες και Μηχανικούς. Χατζίκος E.,  Καμούτσης Κ. Τζιόλας.