Στόχος του μαθήματος είναι αφού γίνει κατανοητή η δομή μιας εταιρείας και των Ομάδων που συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ανάλογα με το αντικείμενο της απόφασης, ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τις τεχνολογίες/συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στις εταιρείες και να αντιληφθεί πως κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες αλλά και όλες μαζί ως μία ενιαία οντότητα, μέσα από την διασύνδεσή τους, υποστηρίζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα προσεγγίσουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεων στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα (Industry 4.0).