Εισαγωγικές έννοιες. Περίγραμμα βιομετρικής έρευνας. Συλλογή βιομετρικού υλικού (απογραφές –συνεχείς εγγραφές, ειδικές έρευνες, δειγματοληψίες). Επεξεργασία των στοιχείων. Εισαγωγή στο SPSS. Εισαγωγή Δεδομένων στο SPSS. Παρουσίαση του υλικού (Πίνακες – Διαγράμματα). Περιγραφική στατιστική ( μελέτη των κατανομών συχνοτήτων). Μεθοδολογία στατιστικής μελέτης ποσοτικών χαρακτηριστικών. Μελέτη στατιστικής μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών. Συσχέτιση και εξάρτηση. Μη παραμετρικές μέθοδοι. Στοιχεία λογισμού των πιθανοτήτων. Μεθοδολογία πειραματισμού και βιοαναλύσεων