Έννοια της ποιότητας στα διάφορα συστήματα υγείας Ε.Ε, Αμερική Συστήματα ελέγχου και διόρθωσης ποιότητας  Συστήματα πρόβλεψης και βελτίωσης Τυποποίηση και εφαρμογή προτύπων στην υγεία Διαδικασίες τεκμηρίωσης και  πιστοποίησης Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων ποιότητας Μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Βιώσιμη ανάπτυξη Διαχείριση κρίσεων Στατιστικός έλεγχος ποιότητας Διοίκηση ποιότητας και ικανοποίηση χρηστών (μετρήσεις ικανοποίησης και SERVQUAL) Κοινωνική λογοδοσία και ευθύνη