Ηγεσία και χαρακτηριστικά ηγέτη  Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία Εισαγωγή στη Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων στην Υγεία Έννοια και Περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας Προσέλκυση Προσωπικού Επιλογή Προσωπικού Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Αξιολόγηση Προσωπικού στον τομέα της Υγείας Αξιολόγηση Απόδοσης στον Τομέα της Υγείας Πολιτική Αμοιβών Θεωρίες αλλαγής Θεωρίες κινήτρων Διαχείριση συγκρούσεων