Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Υγεία και της ασθένειας. Ανισότητες και διαφορές στην υγεία. Ανισότητα εισοδήματος και προσδόκιμο ζωής. Ανισότητες στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Ανισότητες στην προσφορά και χρήση των υπηρεσιών υγείας. Ανομία και αγχογόνα γεγονότα της ζωής. Άγχος και αρρώστια. Αναζήτηση φροντίδας υγείας. Κοινωνιολογία των υπηρεσιών υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας στην κοινωνία. Επικοινωνία και ποιότητα φροντίδας υγείας. Ιατρικός φάκελος και φάκελος φροντίδας υγείας. Κοινωνιολογία της θεραπευτικής σχέσης. Κοινωνικοί ρόλοι στη θεραπευτική σχέση επαγγελματία υγείας -ασθενή. Κοινωνιολογία της Ποιότητας Ζωής. Υγεία και ποιότητα ζωής. Κοινωνικοί δείκτες ποιότητας ζωής. Ασυμβατότητα εκτιμήσεων μεταξύ υποκειμενικών και αντικειμενικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής. Περιορισμοί εκτιμήσεων της ποιότητας ζωής. Κοινωνιολογία Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Βασικές αρχές βιοηθικής. Συναίνεση και ενημέρωση ασθενούς. Ευθανασία και υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Πειραματικές ιατρικές έρευνες. Παρηγορητική φροντίδα. Θεραπευτική ματαιότητα. Μεταμοσχεύσεις οργάνων. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.  Κλωνοποίηση. Διλήμματα κατανομής πόρων και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας. Ικανότητα αντίληψης της ενημέρωσης. Ελεύθερη λήψη αποφάσεων. Απόκρυψη της αλήθειας. Εμπιστευτικότητα και ιατρικό απόρρητο. Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας