Εισαγωγή στην Επιδημιολογία. Χρησιμότητα της Επιδημιολογίας. Είδη πληθυσμών. Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών. Μέτρα συχνότητας των εκβάσεων. Οι έννοιες του προσδιοριστή και της αιτίας. Μέτρα συχνότητας στις επιδημιολογικές μελέτες. Σχεδιασμός των επιδημιολογικών μελετών. Είδη επιδημιολογικών μελετών. Μελέτες κοόρτης (μελέτες παρακολούθησης). Μελέτες «ασθενών-μαρτύρων». Κλινικές δοκιμές. Τυχαίο και συστηματικό σφάλμα. Εργαλεία μέτρησης και ερωτηματολόγια. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. Επιστημονικές δημοσιεύσεις