Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Επιχείρηση και πληροφορίες.  Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Προκαταρκτική φάση ερευνητικών προγραμμάτων.  Παρουσίαση των σταδίων διεξαγωγής ενός ερευνητικού προγράμματος.  Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων.  Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Μέτρηση μεταβλητών Επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, προτάσεις, σύνταξη εκθέσεως, παρουσίαση. Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Δαπάνες, Δεοντολογία). Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα  Ηθικο-δεοντολογικά Ζητήματα στην έρευνα Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου Μέθοδοι συλλογής δεδομένων Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων. Ανάπτυξη και χρήση ερωτηματολογίων Περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση των δεδομένων Ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής επιστημονικών εργασιών  Αξιολόγηση και δημοσίευση επιστημονικής εργασίας Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης