Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανισμός μάθησης, Οργανωσιακή συμπεριφορά.  Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού. Πρόβλεψη αναγκών. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Ηγεσία και παρακίνηση. Άτυπη οργάνωση. Οργανωσιακοί ρόλοι και κανόνες. Δύναμη, εξουσία και συγκρούσεις. Εργασιακές ομάδες. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του μαθήματος θα επιδιωχθεί να μπορούν οι εκπαιδευτικοί: Να γνωρίζουν και να κατανοούν την έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας μελετώντας ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Να εξηγούν την κριτική διαφοροποίηση ανάμεσα στις έννοιες του ηγέτη, του διευθυντή και του manager. Να συζητούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ηγετικής συμπεριφοράς και τις πτυχές του φαινομένου της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε σχέση με τη μικροκοινωνία του σχολείου. Να συζητούν και να προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις του φαινομένου της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Να συνδέουν την ηγεσία με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας. Να συζητούν κριτικά το ρόλο του ηγέτη σε σχέση με τις συγκρούσεις και την κουλτούρα της εκπαιδευτικής μονάδας. Να διακρίνουν, να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν κριτικά ηγετικές συμπεριφορές στο χώρο του σχολείου. Να αξιολογούν κριτικά και συνθετικά τόσο τις θεωρίες για την ηγεσία όσο και το ρόλο της στη σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα, αφού μελετήσουν σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία.