Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Εννοιολογική οριοθέτηση της Ποιότητας - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση – Προς αναζήτηση της Αριστείας (Excellence): Ανάλυση των θεμελιωδών αρχών αριστείας στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός Ποιότητας. Προϋποθέσεις, οφέλη, εμπόδια, επίπεδα εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Μοντέλα για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Πιστοποίηση Υπηρεσίας/Προϊόντος και Διορθωτικές Ενέργειες. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. Πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας. Εργαλεία και Τεχνικές για τη Βελτίωση της Ποιότητας. Κύκλοι Ποιότητας. Ποιότητα κατά Deming, Juran, Grosby, Garvin, Ishikawa, Taguchi. Βραβεία Ολικής Ποιότητας. Θέματα δεοντολογίας.