Ορισμός καινοτομίας. Τρόποι εμπλοκής του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της καινοτομίας. Καινοτόμα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η καινοτομία στην εκπαίδευση. Ανασκόπηση της εισαγωγής καινοτομιών στην Ελλάδα, προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής καινοτομιών. Καινοτομία, μαθητές, γονείς και τοπική κοινωνία. Βέλτιστες πρακτικές.