Στο μάθημα της «Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας : Κατανόηση και Διαχείριση των αποκλίσεων» αποβλέπουμε, μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχονται, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες (που μπορεί να είναι Εκπαιδευτικοί ή Συντονιστές Εκπαιδευτικοί όπως Διευθυντές, Γυμνασιάρχες, Λυκειάρχες οι και άλλοι) να αποκτήσουν γνώσεις και δυνατότητες τις οποίες θα εφαρμόσουν στο εκάστοτε Εκπαιδευτικό πλαίσιο που εργάζονται (όπως τάξη, γενικότερα Σχολείο, Ειδικό Σχολείο, ή όποιο άλλο Εκπαιδευτικό πλαίσιο) για να μπορούν να αναγνωρίσουν, να αντιμετωπίσουν και  να διαχειριστούν τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει εκεί το παιδί /ο έφηβος (ή ο ενήλικας) εκπαιδευόμενος.

Σε ένα πρώτο χρόνο, στα πλαίσια μιας πρώτης ενότητας, πραγματοποιείται μια γρήγορη ανασκόπηση χρήσιμων γνώσεων τις οποίες, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες, έχουν ήδη αποκτήσει στις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης τους όπως είναι : Οι τρόποι με τους οποίους παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν ώστε να έχουν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλουν σε βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και τέλος, η χρησιμότητα της οργάνωσης και της επιλογής  στρατηγικών για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης.

 

Στη συνέχεια, στις ενότητες που ακολουθούν, επικεντρωνόμαστε στην απόκτηση γνώσεων, από την πλευρά των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, τέτοιων που θα προάγουν την αναγνώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν την κάθε πιθανή «ιδιαιτερότητα» (δυσκολία/απόκλιση) που ένα παιδί/έφηβος (ή και ενήλικας εκπαιδευόμενος) μπορεί να παρουσιάσει στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως : Ι) Οι διαβαθμίσεις της Νοημοσύνης (φυσιολογική, οριακή, υστέρηση), ΙΙ) οι Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης, όπως οι «Φωνολογικές», οι «Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες» (όπως η Δυσλεξία) και οι «Διαταραχές στην επικοινωνία»  ή αλλιώς οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτιστικό φάσμα και Asperger), ΙΙΙ) οι Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος όπως οι Διαταραχές υπερκινητικού τύπου, οι Διαταραχές διαγωγής και οι Διαταραχές του συναισθήματος, ΙV) η Παραμέληση και η Παιδική Κακοποίηση.

Στα πλαίσια των μαθημάτων, μαζί με τον Μεταπτυχιακό Φοιτητή, επεξεργαζόμαστε τη σημαντικότητα της συνεργασίας που ο κάθε Εκπαιδευτικός ή Συντονιστής Εκπαιδευτικός οφείλει να αναπτύξει με τους συναδέλφους του (άλλους Εκπαιδευτικούς), με τους γονείς του παιδιού/έφηβου που έχει δυσκολία, με τους γονείς των άλλων παιδιών που ενδεχομένως μπορεί να παραπονούνται για το παιδί/έφηβο με δυσκολία και τέλος, με τις αρμόζουσες, για την εκάστοτε δυσκολία εξειδικευμένες υπηρεσίες και αυτό γιατί  πρέπει, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ως Επαγγελματίας, να μπορεί να κατευθύνει το ίδιο το παιδί/έφηβο (ή ενήλικα) και την οικογένειά του προς την αρμόζουσα εξειδικευμένη δομή. Έτσι  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μαθαίνουν ποιες ψυχιατρικές Δομές, για παιδιά και εφήβους, (ή ενήλικες) οι οποίες ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, υπάρχουν, σε τι εξυπηρετούν, ποιοι εργάζονται σε αυτές και τι μπορεί να περιμένει το παιδί/έφηβος (ή ενήλικας) και η οικογένειά του απευθυνόμενοι σε αυτές.

Συμπερασματικά θα τονίζαμε ότι θεωρούμε αναγκαίο, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ως Επαγγελματίας,  να γνωρίζει πώς να πλαισιώσει  και να στηρίξει το ίδιο το παιδί/έφηβο (ή ενήλικα) που έχει τη δυσκολία,  μέσα στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο αφενός καταστρώνοντας νέες στρατηγικές μάθησης και αφετέρου προσαρμόζοντας κατά το δοκούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να μπορεί να διαχειρίζεται και τις δυσκολίες που έχουν και τα υπόλοιπα παιδιά/έφηβοι (ή ενήλικες) της τάξης σε σχέση με το παιδί/έφηβο (ή ενήλικα) που παρουσιάζει κάποια από τις παραπάνω αναφερθείσες δυσκολίες, αποβλέποντας στο να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση του, αλλά και στο να διαφυλαχθεί η εύρυθμη μαθησιακή διαδικασία. Για την εμπέδωση επεξεργασία και εμβάθυνση των παραπάνω πραγματοποιούνται ασκήσεις την ώρα του μαθήματος.