Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου της Διοικητικής Λογιστικής στις επιχειρήσεις καθώς και η εξέταση και ανάλυση σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων κοστολόγησης, λήψης αποφάσεων και μέτρησης απόδοσης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη διαδικασία σχεδιασμού στρατηγικής, εφαρμογής των σύγχρονων τεχνικών κοστολόγησης και ελέγχου των διαδικασιών μιας επιχείρησης.