Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και η εμβάθυνση, όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό και την επίδραση που έχει η υιοθέτησή τους στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να:

- κατανοούν σε βάθος τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ και τη σημασία τους για την ορθή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων.

- αναλύουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ και τις σημειώσεις που τις συνοδεύουν.

- συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ.

- αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις επιπτώσεις των διαφορών αυτών στις οικονομικές καταστάσεις.