Πρώτο μάθημα 2 Μαρτίου 2016

  1. Ενημέρωση για τα τις προδιαγραφές της εργασίας (Αναφορές, περιεχόμενα, ενότητες, κλπ. 
  2. Εισαγωγή στα ΛΠΣ
    • Μαθησιακοί στόχοι (Learning objectives)
    • Ορισμός Συστήματος, ΠΣ, ΛΠΣ)
    • Σημαντικές αποφάσεις Επιχειρήσεων
    • .........