Η Ελεγκτική είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήμης. Αντικείμενο της είναι η διατύπωση γενικών κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου σε κάθε χρηματοοικονομική μονάδα. Ασχολείται με τον τρόπο και την αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών, που συνιστούν την εικόνα και το αποτέλεσμα μιας χρηματοοικονομικής μονάδας.

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να:

  • Να κατανοούν τις Βασικές Αρχές & Λειτουργίες της Ελεγκτικής
  • Να εφαρμόζουν το σύνολο των αρχών, κανόνων & ενεργειών που διέπουν την ελεγκτική διαδικασία, τόσο του Εσωτερικού όσο και του Εξωτερικού Ελέγχου
  • Να γνωρίζουν & να εφαρμόζουν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα