Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίζουν το μεθοδολογικό πλαίσιο προσδιορισμού των ευπαθειών και απαιτήσεων ασφάλειας των διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων και να μαθαίνουν την αιχμή των μηχανισμών, των τεχνολογιών προστασίας και την ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Επιπλέον θα εκπαιδεύονται στην διεξαγωγή έρευνας νέων προβλημάτων ασφάλειας και ιδιαίτερα σε προηγμένες υπολογιστικές υποδομές.

Αναμένεται οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τις θεμελιώδεις έννοιες της ασφάλειας διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων.
  • Τα μοντέλα και πολιτικές ελέγχου πρόσβασης και να είναι σε θέση να αναπτύξουν μια κατάλληλη πολιτική ασφάλειας και τους απαραίτητους μηχανισμούς προστασίας που θα την υποστηρίξουν.
  • Τους κυριότερους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους και βασικά χαρακτηριστικά υλοποίησής τους σε προγραμματιστικό περιβάλλον.
  • Τους μηχανισμούς ασφάλειας και τα πρωτόκολλα εφαρμογής μηχανισμών ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του TCP/IP.
  • Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας στο Web.
  • Τα πρότυπα και πρωτόκολλα ασφάλειας στο πλαίσιο Web Services security.
  • Το πλαίσιο ανάπτυξης ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών με Java, καθώς και τον έλεγχο ασφάλειας κώδικα.
  • Τεχνολογίες ασφάλειας ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Ασφάλεια  προηγμένης υπολογιστικής (cloud, ubiquitous computing).
  • Τα ανοιχτά ερευνητικά θέματα στην περιοχή.

Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών στηρίζεται σε διαλέξεις, παρουσίαση και διερεύνηση επίκαιρων περιστατικών παραβιάσεων, χρήση υλικού πιστοποιημένων φορέων αντιμετώπισης παραβιάσεων ασφάλειας και παρουσίαση σχετικής βιβλιογραφίας για τα θέματα που αναπτύσσονται. Επιπλέον οι φοιτητές θα ερευνήσουν βιβλιογραφικά ένα ιδιαίτερο θέμα της ασφάλειας Διαδικτυακών Πληροφοριακών συστημάτων.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται χρήσεις εργαλείων και τεχνολογιών ασφάλειας σε εργαστηριακό περιβάλλον και επιδείξεις και για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ασφαλών διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων.

Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση, στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, καθώς και στην ερευνητική εργασία.