Η Θεωρία περιλαμβάνει επεξήγηση και ανάλυση εννοιών:

Α) Μηχανολογικού Σχέδιου

Γενικά στοιχεία Μηχανολογικού σχεδίου

Εισαγωγή στις όψεις και στα σκαριφήματα

Διαστασιολόγηση και Διστάσεις

Τομές - Εισαγωγή στο Autocad

Β) Ηλεκτρολογικού Σχεδίου και βασικών αρχών Κλασσικών Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού

Γ) Υδραυλικών και Πνευματικών Κυκλωμάτων