Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι:
1. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με την Αγγλική και Ελληνική ορολογία της επιστήμης της Πληροφορικής. Με την ολοκλήρωση του
μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει οικοδομήσει τη δυνατότητα ανάγνωσης ενός επιστημονικού κειμένου στην Ελληνική ή στην
Αγγλική γλώσσα
2. Καλλιεργείται η ανάπτυξη της επικοινωνίας με τη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση μόνος
του ή σε συνεργασία με άλλους φοιτητές να συγγράψει μια επιστημονική αναφορά που έχει σχέση με την Πληροφορική. Σημαντική είναι
επίσης η προφορική παρουσίαση της επιστημονικής αναφοράς.
3. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας για τη λύση προβλημάτων. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να
εκτελεί αποτελεσματικά τον εντοπισμό και επεξεργασία βιβλιογραφικών πηγών (βιβλία, άρθρα) με την χρήση της βιβλιοθήκης και του
διαδικτύου.

4. Καλλιεργείται η εξοικείωση και χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και περιβαλλόντων κοινωνικών μέσων δικτύωσης
Περιεχόμενο
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας (τεχνικής και διαπροσωπικής) των φοιτητών. Πιο
συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται η καλλιέργεια και ανάπτυξη από τους φοιτητές των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας
(communication skills), δεξιοτήτων ανάγνωσης άρθρων και εγχειριδίων χρήσης, δεξιοτήτων παρουσίασης (presentation skills) και
δεξιοτήτων γραφής (writing skills).
Επιπλέον, μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάληψη και παρουσίαση ατομικής/ομαδικής εργασίας από όλους τους φοιτητές με την χρήση
γραπτού και προφορικού λόγου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εύρεση βιβλιογραφικών πηγών (βιβλία, άρθρα) με την αναζήτηση σε
βιβλιοθήκες (παραδοσιακές και ψηφιακές) καθώς και στο Internet.
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαχείριση χρόνου (time management) καθώς και σε σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σε
περιβάλλοντα κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Πιο αναλυτικά, το μάθημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

Μέρος 1: Δεξιότητες επικοινωνίας (communication skills): τί είναι επικοινωνία, φραγμοί στην επικοινωνία, βελτίωση, δεξιότητες προσοχής,
γλώσσα σώματος, διαβίβαση εντολών, οδηγιών, αιτημάτων, διατύπωση ερωτήσεων, κριτική, δημιουργία και εκτίμηση ιδεών, παρουσίαση
αποτελεσμάτων, κατανόηση συμπεριφοράς.
Μέρος 2: Αναζήτηση σε βιβλιοθήκες και στο Internet για επιστημονικά άρθρα
Μέρος 3: Δεξιότητες γραφής (writing skills): σχεδίαση, προετοιμασία, δομή, γλώσσα, παρουσίαση, έλεγχος, κανόνες, παρουσίαση
αναφοράς και Διαχείριση χρόνου (time management): αρχές, ανάλυση και δομή, βελτίωση.
Μέρος 4: Δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills): παρουσίαση με καθαρό, συνοπτικό, επιβλητικό τρόπο, έτσι ώστε το ακροατήριο να
καταλάβει το μήνυμα, την σημασία και την συνάφεια.
Μέρος 5: Χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και περιβαλλόντων κοινωνικών μέσων δικτύωσης