Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης, βασικά στοιχεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, οι γενικές αρχές δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και κρατική φορολογία, η ανασφάλιστη εργασία, τα αποθεματικά κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων, η βιωσιμότητα του Ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, οι επιδράσεις των εξωτερικών παραγόντων στην κοινωνική ασφάλιση, διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση.

Θεωρία των Συστημάτων,  Διαγράμματα και η Ανάλυση των Π.Σ (I.S), Πρότυπα – Μοντέλα Οργανισμών Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα. Επικοινωνίες και Δίκτυα,  Οργάνωση Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Τα Πληροφοριακά Συστήματα στο Χώρο της Υγείας,  Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος  και υποσυστημάτων Υγείας,  Υποσύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας Παρουσίαση Συστήματος Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας, Η υγεία στο Διαδίκτυο.

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Υγεία και της ασθένειας. Ανισότητες και διαφορές στην υγεία. Ανισότητα εισοδήματος και προσδόκιμο ζωής. Ανισότητες στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Ανισότητες στην προσφορά και χρήση των υπηρεσιών υγείας. Ανομία και αγχογόνα γεγονότα της ζωής. Άγχος και αρρώστια. Αναζήτηση φροντίδας υγείας. Κοινωνιολογία των υπηρεσιών υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας στην κοινωνία. Επικοινωνία και ποιότητα φροντίδας υγείας. Ιατρικός φάκελος και φάκελος φροντίδας υγείας. Κοινωνιολογία της θεραπευτικής σχέσης. Κοινωνικοί ρόλοι στη θεραπευτική σχέση επαγγελματία υγείας -ασθενή. Κοινωνιολογία της Ποιότητας Ζωής. Υγεία και ποιότητα ζωής. Κοινωνικοί δείκτες ποιότητας ζωής. Ασυμβατότητα εκτιμήσεων μεταξύ υποκειμενικών και αντικειμενικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής. Περιορισμοί εκτιμήσεων της ποιότητας ζωής. Κοινωνιολογία Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Βασικές αρχές βιοηθικής. Συναίνεση και ενημέρωση ασθενούς. Ευθανασία και υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Πειραματικές ιατρικές έρευνες. Παρηγορητική φροντίδα. Θεραπευτική ματαιότητα. Μεταμοσχεύσεις οργάνων. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.  Κλωνοποίηση. Διλήμματα κατανομής πόρων και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας. Ικανότητα αντίληψης της ενημέρωσης. Ελεύθερη λήψη αποφάσεων. Απόκρυψη της αλήθειας. Εμπιστευτικότητα και ιατρικό απόρρητο. Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας

Marketing Υπηρεσιών και οι οργανισμοί Υγείας  Συμπεριφορά του καταναλωτή υπηρεσιών υγείας   Τμηματοποίηση Αγοράς, Τοποθέτηση, Στοχοθεσία Αγορών, Στρατηγικές ΜΚΤ & Στρατηγικές Ανάπτυξης Πωλήσεων. Στρατηγικές Ανάπτυξης Πωλήσεων & ο Ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στις Πωλήσεις. Social Media στον Κλάδο Υγείας: Επιχειρηματικά μοντέλα e-Health. Τιμολόγηση Υπηρεσιών & Φαρμάκων. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της αγοράς υγείας, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Μίγμα επικοινωνίας στην υγεία: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία. Χρησιμότητα της Επιδημιολογίας. Είδη πληθυσμών. Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών. Μέτρα συχνότητας των εκβάσεων. Οι έννοιες του προσδιοριστή και της αιτίας. Μέτρα συχνότητας στις επιδημιολογικές μελέτες. Σχεδιασμός των επιδημιολογικών μελετών. Είδη επιδημιολογικών μελετών. Μελέτες κοόρτης (μελέτες παρακολούθησης). Μελέτες «ασθενών-μαρτύρων». Κλινικές δοκιμές. Τυχαίο και συστηματικό σφάλμα. Εργαλεία μέτρησης και ερωτηματολόγια. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Βασικές έννοιες, ορισμοί, βασικές αρχές διοίκησης. Ιστορική αναδρομή στις θεωρίες Διοίκησης. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Διαχείριση παραπόνων. Λειτουργίες Διοίκησης. Εισαγωγικές έννοιες Μικροοικονομικής. Προσφορά, Ζήτηση, ισορροπία της αγοράς. Ελαστικότητες. Θεωρία παραγωγής και κόστους. Μορφές Αγοράς. Εισαγωγικές έννοιες Μακροοικονομικής, εθνικοί λογαριασμοί. Κατανάλωση – επένδυση. Διαχείριση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Ο ρόλος των οικονομικών αγορών

Σύγχρονες πηγές χρηματοδότησης , Leasing , Factoring, Forfaiting. Εξαγορά και συγχώνευση επιχειρήσεων. Προυπολογισμοί.

Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, διαχωρισμός και οργάνωση υπηρεσιών υγείας, ενδονοσκομειακές και εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες, οι ρόλοι στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο της υγείας, στρατηγικός σχεδιασμός, η κατάρτιση ενός business plan για οργανισμό υγείας και πρόνοιας, στρατηγικός σχεδιασμός, στρατηγική τοποθέτηση με βάση τις δυνάμεις του Porter, μέθοδοι και τεχνικές επιχειρησιακής διοίκησης και προγραμματισμού.

Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Επιχείρηση και πληροφορίες.  Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Προκαταρκτική φάση ερευνητικών προγραμμάτων.  Παρουσίαση των σταδίων διεξαγωγής ενός ερευνητικού προγράμματος.  Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων.  Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Μέτρηση μεταβλητών Επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, προτάσεις, σύνταξη εκθέσεως, παρουσίαση. Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Δαπάνες, Δεοντολογία). Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα  Ηθικο-δεοντολογικά Ζητήματα στην έρευνα Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου Μέθοδοι συλλογής δεδομένων Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων. Ανάπτυξη και χρήση ερωτηματολογίων Περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση των δεδομένων Ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής επιστημονικών εργασιών  Αξιολόγηση και δημοσίευση επιστημονικής εργασίας Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης