Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και η εμβάθυνση, όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό και την επίδραση που έχει η υιοθέτησή τους στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να:

- κατανοούν σε βάθος τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ και τη σημασία τους για την ορθή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων.

- αναλύουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ και τις σημειώσεις που τις συνοδεύουν.

- συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ.

- αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις επιπτώσεις των διαφορών αυτών στις οικονομικές καταστάσεις.

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να:

 • Περιγράφουν το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Αναλύουν τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία καθώς και τα χαρακτηριστικά τους.
 • Επιδεικνύουν επαρκή γνώση των τεχνικών εντόπισης επιχειρηματικών ευκαιριών για ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς.
 • Συντάσσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μια συγκεκριμένη μικρομεσαία επιχείρηση.
 • Επιδεικνύουν επαρκή γνώση των εργαλείων και τεχνικών της στρατηγικής διοίκησης οι οποίες εφαρμόζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Εφαρμόζουν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις ΜμΕ.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου της Διοικητικής Λογιστικής στις επιχειρήσεις καθώς και η εξέταση και ανάλυση σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων κοστολόγησης, λήψης αποφάσεων και μέτρησης απόδοσης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη διαδικασία σχεδιασμού στρατηγικής, εφαρμογής των σύγχρονων τεχνικών κοστολόγησης και ελέγχου των διαδικασιών μιας επιχείρησης. 

Η Ελεγκτική είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήμης. Αντικείμενο της είναι η διατύπωση γενικών κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου σε κάθε χρηματοοικονομική μονάδα. Ασχολείται με τον τρόπο και την αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών, που συνιστούν την εικόνα και το αποτέλεσμα μιας χρηματοοικονομικής μονάδας.

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να:

 • Να κατανοούν τις Βασικές Αρχές & Λειτουργίες της Ελεγκτικής
 • Να εφαρμόζουν το σύνολο των αρχών, κανόνων & ενεργειών που διέπουν την ελεγκτική διαδικασία, τόσο του Εσωτερικού όσο και του Εξωτερικού Ελέγχου
 • Να γνωρίζουν & να εφαρμόζουν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις εφαρμογών ERP με τη χρήση του Συστήματος SAP στα πλαίσια της συμμετοχής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών στο αγγλόφωνο πρόγραμμα SAP University Alliance.

Πρώτο μάθημα 2 Μαρτίου 2016

 1. Ενημέρωση για τα τις προδιαγραφές της εργασίας (Αναφορές, περιεχόμενα, ενότητες, κλπ. 
 2. Εισαγωγή στα ΛΠΣ
  • Μαθησιακοί στόχοι (Learning objectives)
  • Ορισμός Συστήματος, ΠΣ, ΛΠΣ)
  • Σημαντικές αποφάσεις Επιχειρήσεων
  • .........

1. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση . 2. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων . Κόστος Κεφαλαίου . Ανάλυση καί Διαχείριση Κινδύνου . 3. Λύση Προβλημάτων . 4. Λύση Προβλημάτων . 5. Λύση Προβλημάτων. 6. Μελέτες Περιπτώσεων . 7. Ενδιάμεση Αξιολόγηση . 8. Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματοδοτικών Αναγκών της Επιχείρησης . Λύση προβλημάτων . 9. Ανάλυση Νεκρού Σημείου και Λειτουργική Μόχλευση . Λύση Προβλημάτων . 10. Διαχείριση Κεφαλαίου Κινήσεως. Διαχείριση Αποθεμάτων . Διαχείριση διαθεσίμων. Διαχείριση και Πολιτική Πιστώσεων . Λύση Προβλημάτων . 11. Μέθοδοι Αποτίμησης της Αξίας των Επιχειρήσεων και των Μετοχών . Λύση Προβλημάτων . 12. Μερισματική Πολιτική . Μελέτες Περιπτώσεων . 13. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές . Λύση Προβλημάτων . Μελέτες Περιπτώσεων .