Διάρθρωση και σημασία της βοοτροφίας. Κληρονομικότητα και γενετική βελτίωση βοοειδών. Είδη - φυλές βοοειδών. Εξωτερική μορφολογική διάπλαση, ανατομία και φυσιολογία βοοειδών. Αναπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική ικανότητα βοοειδών. Βουστάσια και εξοπλισμοί. Μέθοδοι εκτροφής.

 

Structure and importance of bovine husbandry. Inheritance and genetic improvement of bovines. Species - breeds of bovines. External morphology, anatomy and physiology of bovines. Reproductive, dairy and meat production capacity of bovines. Bovine housing and equipment. Husbandry methods.


Ζωοτροφές, συντήρηση, προετοιμασία και επεξεργασία ζωοτροφών. Αντιδιατροφικοί παράγοντες που περιέχονται στις ζωοτροφές. Ποιοτική εκτίμηση ζωοτροφών. Νέα/λειτουργικά τρόφιμα. Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. Βιοτεχνολογία ζωοτροφών.

Feeds, storage, preparation and processing of feeds. Antinutritional factors contained in feeds. Quality control of feeds. Novel/functional feeds. Feed additives. Feed biotechnology.