Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα, χαρακτηριστικά της αντικειμενοστραφούς προσέγγισης. Εντολές εισόδου – εξόδου. Συναρτήσεις,  τρόποι κλήσης συναρτήσεων,  συναρτήσεις με προκαθορισμένες τιμές παραμέτρων. Υπερφόρτωση συναρτήσεων,  αναδρομικές συναρτήσεις. Κατανομή και διαχείριση της μνήμης, δείκτες και δυναμικά κατανεμημένη μνήμη. Αλφαριθμητικά και δείκτες. Εισαγωγή στις κλάσεις και τα αντικείμενα, αντικειμενοστραφής  σχεδίαση. Κώδικας Δόμησης (Constructors), Κώδικας αποδόμησης (destructors), υπερφόρτωση. Υπερφόρτωση τελεστών. Ρεύματα εισόδου/εξόδου, τελεστές και συναρτήσεις διαχείρισης ροών,  επεξεργασία  αρχείων:  σειριακά  αρχεία, αρχεία άμεσης προσπέλασης. Αλφαριθμητικά ως αντικείμενα, συναρτήσεις χειρισμού τους. Δυναμικές δομές δεδομένων — συνδεδεμένες λίστες. Εξαιρέσεις και χειρισμός σφαλμάτων. Κληρονομικότητα — Παράγωγες και Βασικές κλάσεις. Τελεστές που επιδρούν σε bit (bitwise operators. Εργαστηριακές ασκήσεις.