Το μάθημα παρέχει τη βασική υποδομή για την κατασκευή και την ανάλυση μοντέλων πιθανοτήτων καθώς και για την ανάλυση στατιστικών δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ελαστικότητα, πλαστικότητα, δομικά στοιχεία, καταπονήσεις, είδη στηρίξεων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ: ορθή και διατμητική τάση, απλή, επίπεδη και τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, κύκλος του MOHR.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ: βαθμοί ελευθερίας, ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις, επίπεδη κατάσταση παραμορφώσεων, μηκυνσιόμετρα, σχέσεις παραμορφώσεων – μετατοπίσεων, θερμικές παραμορφώσεις.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ: νόμος του HOOKE, χαρακτηριστικές ιδιότητες του υλικού.
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ: πείραμα εφελκυσμού και θλίψης, προσδιορισμός ορθής τάσης και αξονικής παραμόρφωσης, εφελκυσμός και θλίψη σε επιφανειακούς φορείς, δοχεία πίεσης, επιφανειακή πίεση.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ: επιτρεπόμενη τάση σε στατικά και δυναμικά φορτία, κόπωση, καμπύλες WOHLER, συντελεστής ασφάλειας.
ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: κέντρο βάρους, ροπή αδράνειας, πολική ροπή αδράνειας, θεώρημα Steiner, περιστροφή συστήματος αξόνων, κύριες ροπές αδράνειας.
ΚΑΜΨΗ ΔΟΚΩΝ: απλή και λοξή κάμψη, προσδιορισμός ορθών και διατμητικών τάσεων, ανάλυση παραμορφώσεων, ελαστική γραμμή.
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ: στρέψη δοκών κυκλικής διατομής, θεωρία του Saint – Venant, στρέψη δοκών με τυχαία διατομή, στρέψη λεπτόπαχων διατομών, κέντρο διάτμησης διατομής.
ΣΤΑΤΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: αρχή της επαλληλίας, μέθοδος των παραμορφώσεων, ενεργειακές μέθοδοι.
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ: κριτήρια αστοχίας, ισοδύναμη τάση.
ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ: συντελεστής ασφαλείας στο λυγισμό δοκών, νόμος του Eueler.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πείραμα εφελκυσμού – θλίψης: διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων (σ-ε), προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας του υλικού. Πείραμα κάμψης: μέτρηση του βέλους κάμψης ελάσματος, προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας του υλικού, προσδιορισμός στιβαρότητας καμπτικού ελατήριου πολλαπλών ελασμάτων ανάρτησης. Πείραμα στρέψης: διάγραμμα ροπής στρέψης - γωνίας στροφής, προσδιορισμός του μέτρου διάτμησης του υλικού, προσδιορισμός του κέντρου διάτμησης δοκού. Μέτρηση παραμορφώσεων με χρήση μηκυνσιομέτρων.