Συναρτήσεις:  Δήλωση, Ορισμός, κλήση. Παράμετροι και τρόποι κλήσης συναρτήσεων, επιστροφή περισσότερων από μια τιμές. Εμβέλεια  παραμέτρων. Δείκτες (pointers). Δυναμική παραχώρηση μνήμης. Συναρτήσεις και πίνακες. Αλφαριθμητικά και συναρτήσεις χειρισμού τους. Σειριακά αρχεία, δημιουργία και προσπέλαση. Δομές (structs). Πίνακες δομών. Εισαγωγή στις γραμμικές δομές δεδομένων: λίστες, στοίβες και ουρές. Εργαστηριακές ασκήσεις